+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu

Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu EB-5 (TEA)

Có được chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu (TEA) cho một dự án EB-5 là vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư EB-5. Khoản đầu tư EB-5 bắt buộc hạ từ 1,8 triệu đô la xuống còn 900,000 đô la nếu dự án EB-5 được tiến hành trong Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu. Để được chỉ định TEA, dự án EB-5 phải nằm trong khu vực nông thôn hoặc ở khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao. Chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu được yêu cầu trong đơn I-526 của nhà đầu tư EB-5.

Khu vực nông thôn thuộc TEA là gì?

Có một loạt các tiêu chí cụ thể mà một địa điểm của dự án EB-5 phải có để đáp ứng được các tiêu chuẩn cho khu vực nông thôn thuộc TEA. Các khu vực nông thôn không được nằm trong khu vực thống kê đô thị được chỉ định bởi Văn phòng Quản Lý và Ngân sách Hoa Kỳ. Khu vực nông thôn cũng không được năm ở ngoại thành của một thị trấn hay thành phố có dân số 20.000 người hoặc hơn như được quy định qua Thống kê Dân số Hoa Kỳ. Nếu địa điểm của dự án thuộc một khu vực nông thôn tại thời điểm đầu tư EB-5, thì nó có thể được chỉ định là TEA.

Khu vực tỷ lệ thất nghiệp cao thuộc TEA là gì?

Địa điểm của dự án EB-5 phải có tỉ lệ thất nghiệp ít nhất là 150% so với tỉ lệ trung bình cả nước thì mới nhận được chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu do tỷ lệ thất nghiệp cao. Các khu vực thất nhiệp cao cũng phải nằm ở các quận hoặc các khu vực Thống kê Đô thị có dân số 20.000 người hoặc hơn. Một dự án EB-5 có thể nhận được chỉ định TEA nếu địa điểm chính của dự án đặt ở khu vực thất nghiệp cao vào thời điểm tiến hành đầu tư EB-5.

Chỉ định TEA

Chỉ định Khu vực Tạo việc làm Mục tiêu được xem như một phần của đơn I-526. Đương đơn xin EB-5 visa phải cung cấp đủ bằng chứng rằng dự án của họ nằm trong khu nông thôn hay có tỷ lệ thất nghiệp cao.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.