+1-800-997-1228
Cơ Sở EB-5

Trung tâm Khu vực là gì?

Trung tâm Khu vực EB-5 là gì?

Có 2 lựa chọn đầu tư mà các ứng viên xin visa EB-5 có thể thực hiện. Các ứng viên có thể chọn cách đầu tư với tư cách là nhà đầu tư cá nhân hoặc có thể đầu tư thông qua Trung tâm Khu vực EB-5. Nếu các ứng viên muốn tự đầu tư, thì họ phải tự tìm dự án đầu tư. Ví dụ, nhà đầu tư có thể thành lập và trực tiếp quản lý một doanh nghiệp thương mại mới. Cách này thích hợp nhất đối với những người muốn có nhiều quyền kiểm soát hơn với khoản đầu tư của họ và những người quan tâm nhiều hơn đến việc tối đa hóa doanh thu trên đầu tư của họ.

Các ứng viên xin visa EB-5 cũng có thể chọn cách đầu tư vào các Trung tâm Khu vực EB-5. Các Trung tâm Khu vực EB-5 được USCIS chỉ định quản lý các dự án EB-5. Trung tâm Khu vực là bất cứ tổ chức kinh tế tư nhân hoặc nhà nước nào tham gia vào việc khuyến khích tăng vốn nội địa, tạo việc làm, cải thiện năng suất khu vực, và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các Trung tâm Khu vực thích hợp nhất đối với các ứng viên EB-5 muốn có được tình trạng cư trú hơn là quản lý trực tiếp khoản đầu tư của họ. Hàng năm, khoảng 90-95% ứng viên EB-5 xin đầu tư vào Trung tâm Khu vực.

Các Trung tâm Khu vực được Quốc hội thành lập vào năm 1992 thông qua việc giới thiệu Chương trình Thí điểm Đầu tư Di dân EB-5 theo Mục 610 Công luật 102-395. Những tổ chức doanh nghiệp được chỉ định này được thành lập để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Mỹ thông qua chương trình định cư theo diện đầu tư EB-5. Một phần do nhu cầu tăng cao này, nên 3.000 trong số 10.000 visa EB-5 hàng năm được cấp cho các ứng viên đầu tư vào các dự án của Trung tâm Khu vực. Tuy nhiên, nếu hạn ngạch 10.000 visa không đạt được trong một năm thì các ứng viên của Trung tâm Khu vực cũng có thể sử dụng những visa này. Tuy nhiên, hạn ngạch này phải đạt được trong một năm.

Đầu tư vào các Trung tâm Khu vực mang lại nhiều lợi ích cho các ứng viên xin visa EB-5. Trung tâm Khu vực tạo khả năng cho các nhà đầu tư EB-5 trở thành chủ sở hữu vốn của doanh nghiệp thương mại nhận vốn đầu tư của họ. Để được như vậy, nhà đầu tư phải góp vốn nếu họ đủ tiêu chuẩn qua vòng sàng lọc, thẩm định. Sau đó doanh nghiệp thương mại mà nhà đầu tư đã trở thành một chủ sở hữu của nó có thể cho vay hoặc đầu tư vốn vào dự án EB-5 cụ thể. Hoặc trong một vài trường hợp, doanh nghiệp thương mại có thể là một dự án thực sự, nhưng điều này là ít phổ biến.

Các Trung tâm Khu vực cũng phải tuân thủ các yêu cầu về tạo việc làm như các doanh nghiệp thương mại được đầu tư theo diện EB-5 khác. Tất cả các khoản đầu tư theo diện EB-5 đều phải tạo ra 10 việc làm toàn thời gian cho lao động Mỹ. Nếu ứng viên EB-5 đầu tư với tư cách cá nhân thì khoản đầu tư của họ phải tạo ra 10 việc làm trực tiếp trong công ty nhận vốn đầu tư của họ. Tuy nhiên, các Trung tâm Khu vực tuân theo yêu cầu tạo ra việc làm ít nghiêm ngặt hơn. Các Trung tâm Khu vực có thể tạo ra 10 việc làm trực tiếp toàn thời gian, gián tiếp hoặc phát sinh từ khoản đầu tư của ứng viên EB-5. Việc làm gián tiếp là những công việc được tạo ra trong các doanh nghiệp mà cung cấp dịch vụ hoặc hàng hóa cho dự án EB-5. Mặt khác, việc làm phát sinh là những công việc được tạo ra trong cộng đồng có Trung tâm Khu vực do thu nhập, chi tiêu của các lao động trong dự án EB-5.

Hiện tại, có 218 Trung tâm Khu vực EB-5 đang hoạt động trên toàn nước Mỹ và có nhiều Trung tâm hơn đang được phê duyệt. Đây là một con số tăng mạnh từ 27 Trung tâm Khu vực hoạt động vào năm 2008. Các Trung tâm Khu vực có thể nhận vốn đầu tư của nhiều nhà đầu tư EB-5, miễn là mỗi nhà đầu tư tạo ra 10 công việc toàn thời gian, mà có thể cho phép họ tích lũy nhiều vốn hơn cho các dự án của họ. Các Trung tâm Khu vực cũng được phép vận hành nhiều dự án EB-5 cùng một lúc.

Những đơn đầu tư vào Trung tâm Khu vực đã được phê duyệt

Năm tài chính

Số đơn được phê duyệt

2007

11

2008

25

2009

72

2010

114

2011

174

2012

194

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.