+1-800-997-1228
EB5 Investors

Mẫu Xin EB-5 Visa

Tổng quan về Các mẫu EB-5

Có một số mẫu mà người tham gia chương trình xin EB-5 Visa phải điền vào. Những đơn xin này chứng tỏ quý vị đủ điều kiện về các khía cạnh khác nhau của chương trình EB-5. Các mẫu EB-5 được hoàn chỉnh và được gửi bởi luật sư nhập cư thay mặt cho những người nộp đơn EB-5. Các nhà kinh tế học, nhà hoạch định kinh doanh, kế toán, luật sư chứng khoán doanh nghiệp cũng thường xuyên giúp đỡ để chuẩn bị bằng chứng cần đi kèm trong đơn xin EB-5. Chi phí và thời gian xử lý thay đổi phụ thuộc vào việc đơn xin nào đang được xem xét. Phần lớn đơn xin EB-5 được nộp cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) mặc dù một số mẫu phải nộp cho Bộ Ngoại Giao. Bản gốc phải được nộp bởi người làm đơn xin Visa chương trình EB-5 bao gồm đơn I-526, đơn xin I-485, đơn xin DS-230, và đơn I-829. Ngoài ra, Các Trung Tâm Khu Vực EB-5 nộp đơn I-924 để nhận chỉ định Trung Tâm Khu Vực của họ từ USCIS.

Đơn Xin I-526

ĐơnI-526 được gửi bởi những nhà đầu tư nhập cư EB-5 trong bước đầu tiên của quá trình nộp đơn xin EB-5 Visa. Đơn I-526 chứng tỏ rằng nhà đầu tư đã thực hiện, hoặc trong quá trình thực hiện, khoản đầu tư cần thiết cho một cơ sở kinh doanh đủ điều kiện cho chương trình EB-5. Các nhà đầu tư cũng phải cung cấp bằng chứng rằng việc đầu tư của họ sẽ đáp ứng yêu tạo công ăn việc làm theo EB-5. Các mẫu chứng thực được cung cấp cùng với đơn xin I-526 có thể gồm các điều khoản về việc sát nhập, báo cáo ngân hàng, các kế hoạch kinh doanh và hồ sơ thuế. Phí nộp đơn cho I-526 là 1.500 đô la Mỹ và thời gian xử lý bởi USCIS thường là 5 đến 10 tháng.

Đơn Xin I-485

Đơn xin I-485 được nộp bởi người viết đơn xin EB-5 Visa trong bước hai của quy trình EB-5. Đơn I-485 được nộp bởi những người tham gia chương trình EB-5 đã được cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ trong tình trạng không phải nhập cư hợp lệ.Đơn xin I-485 được thông qua cho phép những người không nhập cư ở Mỹ có thể “thay đổi” tình trạng của họ từ tình trạng không nhập cư sang những thường trú nhân có điều kiện dựa trên đơn I-526 đã được phê duyệt của họ. Đơn xin I-485 bao gồm thủ tục kiểm tra an ninh cùng với bằng chứng chứng thực người nhập cư có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ điều kiện để thay đổi tình trạng của họ, và sẽ không trở thành gánh nặng của xã hội khi ở Hoa Kỳ. Ví dụ của bằng chứng này bao gồm giấy khai sinh hợp lệ, ảnh của người nộp đơn, giấy khám sức khỏe và giấy tiêm phòng. Đơn xin I-485 có phí 985 đô la với khoản phí dịch vụ sinh trắc học giá 85 đô la. Thông thường USCIS mất khoảng 6 đến 12 tháng để giải quyết đơn xin I-485.

Đơn Xin DS-230

Đơn xin DS-230 rất giống với đơn xin I-485 nhưng được nộp bởi nhưng người nộp đơn xin EB-5 Visa chưa có tư cách pháp lý cư trú tại Hoa Kỳ. Đơn xin DS-230 được nộp cho Bộ Ngoại giao quaTrung Tâm Visa Quốc Gia. Ngay khi được thông qua, nhà đầu tư có EB-5 Visa sẽ có tình trạng thường trú hai năm có điều kiện cho phép họ đến Hoa Kỳ. Đơn xin DS-230 thu thập dữ liệu tiểu sử chứng minh rằng người nộp đơn có khả năng tự nuôi mình ở Hoa Kỳ. Đơn xin cũng thu thập bằng chứng chứng tỏ rằng người nộp đơn đã được kiểm tra an ninh phù hợp, kiểm tra sức khỏe và bất cứ thông tin cần thiết về lý lịch tư pháp do cảnh sát cấp. Phỏng vấn tại Đại sứ quán hoặc lãnh sự quán đặt tại quốc gia của người nộp đơn cũng là một phần yêu cầu của đơn xin DS-230. Thời gian xử lý thay đổi tùy thuộc vào quốc gia nơi người nộp đơn sinh sống và một số quốc gia có thể phải chờ lâu do chậm chễ trong kiểm tra an ninh.

Đơn xin I-829

Đơn xin I-829 được nộp 21 đến 24 tháng sau khi nhà đầu tư nhận được thường trú có điều kiện tại Hoa Kỳ qua quy trình EB-5. Đơn I-829 chứng tỏ rằng người nộp đơn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu EB-5. Ví dụ, nó phải chứng tỏ được rằng đã tạo ra công ăn việc làm theo yêu cầu, rằng việc đầu tư ổn định, và rằng kế hoạch kinh doanh được theo đuổi. Đơn I-829 được nộp vào cuối giai đoạn cư trú 2 năm EB-5. Ngay khi được thông qua, I-829 sẽ xóa bỏ tình trạng cư trú có điều kiện 2 năm và chuyển nhà đầu tư EB-5 thành thường trú nhân hợp pháp của Hoa Kỳ. Nhà đầu tư nộp đơn thay mặt cho chính mình và những người phụ thuộc của mình để nhận được thẻ xanh cho mười năm sau khi được phê duyệt. Phí làm đơn I-829 là 3.750 đô la và khoản phí sinh trắc học 85 đô la. Thông thường, USCIS phải mất ít nhất 6 tháng để giải quyết đơn I-829.

Đơn Xin I-924

Đơn xin I-924 được nộp bởi các cơ sở kinh doanh đang tìm kiếm chỉ định Trung Tâm Khu Vực EB-5, Các Trung Tâm Khu Vực hiện có mong muốn sửa đổi chỉ định của mình, và bởi các trung tâm khu vực đang cần tìm đánh giá trước khi phê duyệt dự án. Mẫu chứng thực cần thiết là những giấy tờ ban đầu cần cho đơn xin I-924 bao gồm một bản đồ chi tiết về khu vực địa lý của’s Trung Tâm Khu Vực, kế hoạch kinh doanh của dự án và Trung tâm Khu vực, Các phân tích kinh tế minh chứng việc tạo ra công ăn việc làm từ dự án, Tài liệu để chỉ ra rằng dự án đã “shovel sẵn sàng” bao gồm hợp đồng, cam kết bên thứ ba, giấy phép xây dựng, thông tin chứng từ ủy thác, Các tài liệu về cung ứng tiếp quản bao gồm bản thỏa thuận góp vốn, bản thỏa thuận hợp danh trách nhiệm hữu hạn (llp – limited liability partnership) hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn (llc – limited liability company), hợp đồng nhận mua cổ phiếu, câu hỏi cho nhà đầu tư và kế hoạch marketing cho Trung Tâm Khu Vưc. Phí nộp đơn I-924 là 6.230 đô la. Thông thường, USCIS phải mất khoảng 4 đến 6 tháng để xem xét đơn I-924 cho chỉ định Trung Tâm Khu Vực.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.