+1-800-997-1228
qa

Các nhà đầu tư định cư EB-5 có được bảo đảm lợi nhuận đầu tư không?

Các nhà đầu tư EB-5 có được bảo đảm doanh thu hoặc lãi suất từ việc đầu tư của họ không? Sẽ thế nào nếu có đảm bảo và khoản đầu tư bị mất?

Các câu trả lời

 • Avatar

  Kate Kalmykov

  Immigration Attorney
  Được trả lời vào

  Chương trình EB-5 yêu cầu nguồn quỹ của nhà đầu tư ở mức “rủi ro” tức là nếu đơn EB-5 được thông qua thì Trung tâm Khu vực sẽ không bảo đảm việc hoàn trả khoản quỹ. Các nhà đầu tư có đơn xin xoá có điều kiện được thông qua có thể rút đầu tư theo ý muốn của Đối tác Chung hoặc Thành viên quản lý và chỉ có thể nhận các khoản đã đầu tư theo giá trị thị trường công bằng.

  Chương trình EB-5 không yêu cầu Trung tâm Khu vực hoặc các doanh nghiệp EB-5 tư nhân cung cấp một tý lệ cụ thể của lợi nhuận qua khoản đầu tư. Trong khi nguồn quỹ đầu tư EB-5 phải duy trì ở mức rủi ro để đáp ứng tiêu chí quy định thì một số Trung tâm Khu vực vẫn cung cấp cho nhà đầu tư một mức lợi nhuận từ khoản đầu tư. Mức lợi nhuận này thường được nêu ra trong Hồ sơ Chào bán Chứng khoán thuộc dự án của Trung tâm Khu vực.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.