+1-800-997-1228
qa

Những doanh nghiệp nào đủ điều kiện xin visa đầu tư EB-5?

Có giới hạn về loại các doanh nghiệp nhận đầu tư từ nhà đầu tư EB-5 không?

Các câu trả lời

  • Avatar

    Kate Kalmykov

    Immigration Attorney
    Được trả lời vào

    Chương trình EB-5 visa cho phép đầu tư qua doanh nghiệp thương mại bao gồm những cơ cơ lợi nhuận như doanh nghiệp cá thể, công ty TNHH hoặc hợp tác, công ty mẹ, liên doanh, công ty Nhà nước/ tư nhân, tập đoàn, Công ty TNHH, tín thác thương mại hoặc cơ quan sở hữu Nhà nước/tư nhân. Khái niệm này gồm có Doanh nghiệp thương mại là công ty mẹ và các công ty con của nó trong đó mỗi công ty con tham gia vào một hoạt động vì lợi nhuận. Do đó, các tổ chức phi lợi nhuận không được chấp nhận quỹ EB-5. Tương tự thì các hoạt động phi thương mại khác như là sở hữu nhà tại Hoa Kỳ cũng không phù hợp với yêu cầu pháp lý về EB-5.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.