+1-800-997-1228
qa

Nếu tôi là nhà đầu tư thuộc chương trình EB-5 visa thì tôi có phải đóng thuế không?

Chương trình EB-5 có yêu cầu nhà đầu tư đóng thuế không? Nhà đầu tư chỉ phải đóng thuế thu nhập hay còn phải đóng các khoản thuế nào khác không?

Các câu trả lời

  • Avatar

    Kate Kalmykov

    Immigration Attorney
    Được trả lời vào

    Khi quý vị đã chuyển tới Mỹ theo chương trình visa nhập cư hoặc đã nhận thẻ xanh, quý vị sẽ được coi là thường trú nhân hợp pháp tại Mỹ. Tất cả các thường trú nhân hợp pháp, bao gồm cả thường trú nhân có điều kiện đều phải đóng các khoản thuế của Hoa Kỳ áp dụng cho thu nhập trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư EB-5 nên tham khảo các chuyên viên thuế để tối thiểu hoá mức thuế trước khi xin quyền thường trú nhân hợp pháp cho mình. Thêm vào đó, nhà đầu tư cũng phải chịu thuế tặng phẩm Hoa Kỳ, thuế vượt thế hệ và thuế tài sản. Tuy nhiên, pháp luật hiện hành cho phép nhà đầu tư hoạch định thuế trước cư trú để giảm thiểu tối đa nghĩa vụ thuế.

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.