+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

Đơn I-526

Đơn I-526 là gì?

Đơn I-526 là mẫu đơn chính thức để xin Nhập cư của Doanh nhân Nước ngoài, chứng minh rằng người xin cấp visa đang đầu tư, hoặc đã đầu tư có số vốn theo yêu cầu phù hợp với dự án EB-5. Thông thường, các luật sư di trú sẽ thay mặt đương đơn EB-5 chuẩn bị các đơn I-526. Các đương đơn có đủ tiêu chuẩn nộp đơn I-526 sau khi thực hiện các biện pháp thích hợp để đầu tư vào một dự án EB-5 phù hợp. Các dự án này phải thuộc một doanh nghiệp thương mại mới. Tuy nhiên, những dự án này cũng có thể được quản lý bởi  Trung tâm Khu vực EB-5 do Chính phủ chỉ định để quản lý các dự án EB-5.

Các đương đơn phải chứng minh đã đầu tư từ 900,000 đến 1,8 triệu đô la Mỹ từ nguồn hợp pháp vào doanh nghiệp thương mại mới. Số tiền đầu tư cụ thể phụ thuộc vào việc họ có đầu tư vào khu vực kinh tế kém phát triển gọi là Khu vực Tạo Việc làm Mục tiêu hay không. Mục đích chính của đơn I-526 là để các đương đơn chứng minh vốn đầu tư từ nguồn vốn hợp pháp. Vì vậy đương đơn EB-5 phải đưa ra bằng chứng có thể truy nguyên chứng minh nguồn vốn hợp pháp.

Đương đơn cũng phải chứng minh rằng việc đầu tư của họ sẽ tạo ra việc làm toàn thời gian (tối thiểu 35 giờ làm việc trên tuần) cho ít nhất 10 công dân Mỹ, thường trú nhân hoặc lao động nhập cư được cho phép khác. Đồng thời chứng minh rằng nhà đầu tư theo chương trình EB-5 sẽ giữ vai trò trong hoạch định chính sách và quản lý dự án EB-5. Yêu cầu này có thể được thỏa mãn qua việc nhà đầu tư EB-5 có quyền bỏ phiếu trong dự án Khu vực Trung Tâm EB-5 theo hình thức Hợp danh Trách nhiệm Hữu hạn hoặc Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn.

Nhiều hình thức chứng thực có thể sử dụng để chứng tỏ đương đơn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu của đơn I-526.

 • Yêu cầu: Một dự án có đủ điều kiện EB-5 đã hoặc sẽ nhận được đầu tư
  • Bằng chứng: Các điều khoản thành lập; chứng nhận sát nhập hoặc hợp nhất; thỏa thuận liên doanh hoặc hợp danh trách nhiệm hữu hạn; chứng nhận doanh nghiệp Nhà nước
 • Yêu cầu: Có số tiền đầu tư thích hợp vào dự án
  • Bằng chứng: Bản kê ngân hàng; các thỏa thuận chứng khoán; giấy cam kết, giấy chứng nhận cho vay hoặc cầm cố; hoặc các bằng chứng khác có thể chứng minh số tiền đầu tư
 • Yêu cầu: Vốn đầu tư có đươc qua phương thức hợp pháp (nguồn vốn hợp pháp)
  • Bằng chứng: Giấy khai thuế trong 5 năm; cuống thanh toán của quỹ qua thu nhập từ nhà sử dụng lao động; bản sao kê tài khoản ngân hàng; báo cáo chứng khoán nếu nguồn quỹ từ thương mại/công trái/cổ phiếu
 • Yêu cầu: 10 việc làm toàn thời gian sẽ được tạo ra cho người nhập cư hợp pháp tại Mỹ, thường trú nhân hoặc công dân Mỹ.
  • Bằng chứng: Kế hoạch kinh doanh
 • Yêu cầu: Nhà đầu tư tham gia quản lý hàng ngày hoặc đóng vai trò hoạch định chính sách trong dự án EB-5.
  • Bằng chứng: hồ sơ công ty, bản báo cáo và mô tả nhiệm vụ

Đơn I-526 thường được hoàn tất bởi luật sư di trú. Đơn được gửi lên Trung tâm Dịch vụ California, Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Mức phí nộp đơn I-526 là 3,675 đô la. Đôi khi USCIS sẽ yêu cầu thêm bằng chứng nếu cần thêm thông tin. Sau 31 đến 52 tháng, các nhà đầu tư sẽ được thông báo rằng đơn của họ đã được Sở Di trú Hoa Kỳ chấp nhận hay chưa. Sau khi đã hoàn tất đơn I-526, đương đơn xin cấp EB-5 visa có thể xin thường trú tại Mỹ bằng cách nộp mẫu thay đổi tình trạng I-485 trong trường hợp họ đang sinh sống tại Mỹ theo hình thức không phải là dân di cư hoặc nộp đơn DS-260 nếu sinh sống tại nước ngoài.

Tóm tắt đơn I-526

 • Chứng minh tính đủ điều kiện cho chương trình EB-5
 • Được nộp bởi luật sư di trú
 • Phí nộp đơn là 3,765 đô la

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.