+1-800-997-1228
THôNG TIN VISA

Đơn I-924

Đơn I-924 là gì?

Những người đang tìm kiếm cơ hội để lập một Trung tâm Khu vực EB-5 cần phải nộp đơn I-924 cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS). Sau khi đơn được duyệt, Sở sẽ cấp chỉ định Trung tâm Khu vực và Trung tâm Khu vực đó có thể bắt đầu nhận vốn đầu tư nước ngoài để hỗ trợ triển khai các dự án EB-5. Các Trung tâm Khu vực hiện tại muốn sửa đổi chỉ định ban đầu hay tìm kiếm cơ hội tương tự trước phi duyệt dự án cũng có thể nộp đơn I-924, còn được gọi là Đơn cho Trung tâm Khu vực theo Chương trình Thử nghiệm cho Nhà đầu tư nhập cư. Những sửa đổi đó bao gồm thay đổi về vị trí địa lý, cấu trúc tổ chức, hay các kế hoạch kinh doanh dự án đầu tư/những chỉ định NAICS của’s Trung tâm Khu vực. Các đối tác, tổ chức chính phủ, hay bất kỳ cơ sở kinh doanh hiện tại nào ở Mỹ cũng có thể đăng ký chỉ định Trung tâm Khu vực. Một phần do số lượng đơn đăng ký tham gia chương trình EB-5 của các nhà đầu tư tăng, số lượng đơn cho Trung tâm Khu vực I-924 cũng ngày càng tăng trong những năm gần đây.

Đơn xin Trung tâm Khu vực, phê duyệt, và từ chối

Năm Tài chính

Đơn I-924

Duyệt Đơn I-924

Từ chối Đơn I-924

2010

152

78

41

2011

278

123

58

2012 (quý một)

60

14

22

2012 (quý hai)

54

8

9

Các mẫu Bằng chứng Cần thiết

Bạn cần phải nộp nhiều mẫu bằng chứng kèm theo đơn cho Trung tâm Khu vực. Các mẫu cho bằng chứng được yêu cầu khác nhau phụ thuộc vào từng dự án EB-5 cụ thể nhưng nhìn chung bao gồm:

 • Yêu cầu: Trung tâm Khu vực phải tập trung vào một vị trí địa lý cụ thể
  • Bằng chứng: Bản đồ chi tiết địa điểm đề xuất của Trung tâm Khu vực
 • Yêu cầu: Trung tâm Khu vực phải chứng minh rằng mỗi nhà đầu tư EB-5 cần tạo ra 10 công việc toàn thời gian.
  • Bằng chứng: báo cáo kinh tế, kế hoạch kinh doanh, lập đề án tài chính/cung cấp bản chứng minh cách thức sử dụng vốn; SEC (Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái)/tài liệu cung cấp bao gồm Bản ghi nhớ Sắp xếp Riêng, Hợp đồng Đăng ký, Bảng câu hỏi Đánh giá Đầu tư, Bản câu hỏi nhà đầu tư được công nhận hợp đồng Ip hoặc IIc về hình thức đầu tư EB-5
 • Yêu cầu: mô tả các hoạt động xúc tiến của Trung tâm Khu vực đã đề xuất
  • Bằng chứng: bản mô tả chi tiết các hoạt động xúc tiến trong quá khứ, hiện tại và trong tương lai; ngân sách cho các hoạt động xúc tiến; bằng chứng chứng minh vốn được phân phối cho các hoạt động xúc tiến; kế hoạch tiếp thị và triển khai cách thu hút các nhà đầu tư của Trung tâm Khu vực; bản mô tả phương pháp đảm bảo tất cả các khoản đầu tư có nguồn gốc hợp pháp của Trung tâm Khu vực
 • Yêu cầu: bằng chứng chứng minh Trung tâm Khu vực sẽ tuân thủ mọi quy định EB-5
  • Bằng chứng: tài liệu về cơ cấu kinh doanh của cả Trung tâm Khu vực và các doanh nghiệp thương mại mới sẽ liên doanh với Trung tâm Khu vực, có thể bao gồm các điều khoản sát nhập, bản dự thảo hợp đồng đầu tư, hợp đồng chuyển nhượng; thư đề nghị đầu tư; các bản hợp đồng, thỏa thuận, hay bản ghi nhớ do các bên sẽ tham gia vào các hoạt động với tư cách đại diện cho Trung tâm Khu vực

Thông thường đơn I-924 được nộp bởi các luật sư di trú, với sự hỗ trợ của các luật sư về chứng khoán của công ty, chuyên gia kinh tế, kế toán, và những người lập kế hoạch kinh doanh. Phí nộp đơn I-924 là 6.230 đô la. Đơn được nộp cho Trung tâm Dịch vụ California thuộc USCIS. Thông thường, thời gian xử lý một đơn I-924 mất khoảng 4 đến 10 tháng, có thể lâu hơn. Đôi khi, USCIS yêu cầu đương đơn I-924 cung cấp thêm thông tin bổ sung. Trung tâm Khu vực cũng phải nộp một Bản phụ lục I-924A cho mỗi năm tài chính sau lần phê duyệt đầu tiên. Bản phụ lục I-924A giúp chứng minh rằng Trung tâm Khu vực đã tuân theo tất cả quy định của chương trình EB-5 và vẫn đủ tiêu chuẩn được chỉ định làm Trung tâm Khu vực.

Tóm tắt Đơn I-924

 • Được nộp bởi các doanh nghiệp Mỹ muốn trở thành Trung tâm Khu vực EB-5
 • Được nộp đơn bởi luật sư di trú với sự hỗ trợ của các chuyên gia khác
 • Phí nộp đơn là 6.230 đô la
 • Thời gian phê duyệt thường mất khoảng 4 đến 10 tháng

Bổ sung nhận xét của bạn

Sử dụng tài khoản Facebook để thêm bình luận, tuân theo Điều Khoản Dịch Vụ của Facebook và Chính Sách về Quyền Riêng Tư. Tên Facebook, hình ảnh & các thông tin cá nhân khác của quý vị mà quý vị công khai trên Facebook sẽ xuất hiện cùng với bình luận của quý vị.